Save to your favorites

Inkonsistenz in den Verbuchungstabellen bei XVBRK_TABIX = &

Message type: E = Error

Message class: V2 - Kopierfunktionen der Verkaufsbelegbearbeitung

Message number: 031

Message text: Inkonsistenz in den Verbuchungstabellen bei XVBRK_TABIX = &

INCLUDE 'NA_SYSAD2' OBJECT DOKU ID TX LANGUAGE D

Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE